2015-05-13 00:00:00
خبرنامه سال اول - شماره 3 - دی ماه 1391

خبرنامه داخلی

  • خبرنامه داخلی انجمن داروسازان ایران از آبان 1391 انتشار یافت.
  • تا کنون بیش از 14 شماره آن به چاپ رسیده است.
  • در حال حاضر صاحب امتیاز خبرنامه داخلی: امجمن داروسازان ایران است ، مدیر مسئول:دکتر رهبر مژدهی آذر وسردبیر: دکتر مجتبی خلیقی نژاد ودبیر تحریریه : خانم پرستو قره گز میباشد.

 

خبرنامه سال اول - شماره 3 - دی ماه 1391

.

آخرین اخبار