2017-04-06 09:32:53
مکاتبه سازمان غذا و دارو با شرکت داروسازی کاسپین تامین
ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی مبنی بر عدم اثربخشی مناسب آمپول اکسی توسین 10 واحدی (اکسی تیپ )ساخت شرکت داروسازی کاسپین تامین

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی کاسپین تامین

سلام علیکم

با احترام با توجه به گزارش ثبت شده به شماره 658/98808 مورخ 95/12/10 مرکز محترم ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی مبنی بر عدم اثربخشی مناسب آمپول اکسی توسین 10 واحدی (اکسی تیپ) ساخت آن شرکت ، به اطلاع میرساند نمونه های داروی فوق به شماره سری ساخت 527 و تاریخ انقضای 2018/11 مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و مطابق نامه شماره 126821/685 مورخ 95/12/24 مرکز محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو ، به لحاظ آزمون تعیین مقدار ماده موثره غیرقابل قبول می باشند. لذا مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری محصول مذکور از سری ساخت فوق اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال ظرف مدت 2 و 4 هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد. همچنین لازم است تعداد 20 عدد نمونه از سری های ساخت 526 و 528 ، جهت بررسی به این اداره کل ارسال گردد.

download link

 

آخرین اخبار