2015-05-18 00:00:00
خود آموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران (شماره 7)

خود آموز پیام کوتاه

خودآموز پیام کوتاه فرصتی دیگر از انجمن داروسازان ایران به داروسازی کشورمی باشد،که به همت والای همکار گرامی جناب آقای دکتر فاطمی  صورت گرفته است.

 

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران (شماره 7)

آخرین اخبار