2019-01-15 11:54:33
پرداخت هزینه های اضافی انتقال ارز
پرداخت هزینه های اضافی انتقال ارز

بازگشت به نامه شماره ۱۲۰۲-۵۰ مورخ ۹۷
/ ۱۰ / ۰۴ در خصوص احتساب هزینه های اضافی انتقال ارز در قیمت گذاری داروهای وارداتی، به اطلاع می رساند طبق رای کمیسیون قانونی قیمت گذاری مورخ ۹۷
/ ۱۰ / ۱۱ مصوب گردید من بعد در صورتی که شرکتهای وارد کننده دارو در انتقال ارز متحمل هزینه های اضافی گردند، با ارایه مستندات به اداره کل امور دارو و مواد مخدر، حداکثر تا ۷ درصد هزینه های انتقال ارز در قیمت دارو لحاظ میگردد.

download link

 

آخرین اخبار