2019-01-01 15:53:37
در خصوص مسئول فنی شرکت های تولید کننده و وارد کننده مکمل های تغذیه ای
در خصوص مسئول فنی شرکت های تولید کننده و وارد کننده مکمل های تغذیه ای

در خصوص پروانه مسئول فنی شرکت های تولید کننده و وارد کننده مکمل های تغذیه ای به اطلاع می رساند طبق مصوبه دهمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۹۷
/ ۰۵ /
۲۸ مقرر شد کارگاه آموزشی مسئولین فنی توسط سندیکا و اتحادیه مرتبط برگزار و از تاریخ ۹۷
/ ۰۸ / ۰۱ متقاضیان مسئولیت فنی ملزم به ارائه گواهی شرکت در کارگاه مذکور می باشند.

download link

 

آخرین اخبار