2018-04-26 11:23:46
تشكر و قدرداني انجمن داروسازان ايران شعبه بابل

اینجانب به نمایندگی از ۱۱۵ همکار داروساز بابل از جنابعالی و جناب آقای دکتر سجادی دبیر محترم و جناب آقای دکتر خیری مسئول محترم روابط عمومی و سایر همکاران محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در برگزاری گردهمایی
97/ ۰۱ /30 در دفاع قاطعانه از حقوق قانونی داروسازان زحمتکش ایران تشکر و قدردانی می نمایم

download link

 

آخرین اخبار