2019-01-13 17:39:27
اعلام شرایط بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان‎
الزام کلیه اعضای انجمن داروسازان ایران به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

اطلاعیه
الزام کلیه اعضای انجمن داروسازان ایران به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه قرار تأمین پذیرفته می شود
با اشاره به رویکرد نوین قانونگذار در برنامه ششم توسعه و در احکام دائمی برنامه ششم به حوزه سلامت و کالاهای سلامت محور
یکی از نوآوری های برنامه ششم توسعه را بند خ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد که به موجب بند خ این ماده ( کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ) ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بوده و دستگاه قضایی
می بایست آن را به عنوان وثیقه تامین بپذیرد به جز در مواردی که خسارت عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها نظر مشورتی آنان را اخذ نماید. بنابراین، این بند از ماده ۷۴ سه حکم فرا روی ما می گذارد:
نخست : الزام کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی به تهیه بیمه نامه مسئولیت حرفه ای .
دوم : پذیرش بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه قرار تامین توسط قضات دادگستری در جرایم غیر عمدی.
سوم: اخذ نظر مشورتی سازمان ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه لوایح قانونی
بنابراین تکلیف مقرر در بند خ ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای برای کلیه اعضای نظام پزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است و مفهوم مخالف این ماده آنست که چنانچه صاحبان این حرف و مشاغل از این تکلیف قانونی شانه خالی کنند می بایست شخصا" به جبران خسارت وارده بپردازند.

download link

 

آخرین اخبار