2017-06-28 14:51:48
مکاتبه شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران با مرکز ملی شورای محترم رقابت
استفاده از خرد جمعی و استفاده از آراء افراد ذینفع و مشمول تصمیم گیری ما را به سوی اخذ تصمیمات بهتر هدایت می نماید.

به:مرکز ملی شورای محترم رقابت 

از:شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان مازندران 

موضوع:شکوائیه به حذف فاصله و سقف جمعیتی 

با درود و احترام و ارزوی قبولی طاعات و عبادات 

با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 110 (حدود و اختیارات وظایف ) اصل 44 (اقتصاد کشور در سه بخش دولتی تعاون و خصوصی ) و هم چنین اصل 28 (فراهم سازی بستر شغلی برای آحاد مردم )تمامی دستگاه ها وزارت خانه ها و سازمان ها موظف به ایجاد اقتصادی پایدار و آینده نگر می باشند ......

 

آخرین اخبار