2019-01-13 18:23:53
ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فرآورده های سلامت
ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فرآورده های سلامت

احتراما به پیوست نامه معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۵
/ ۸۷۵۰۸ مورخ ۹۷
/ ۹ / ۲۵ با موضوع «ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فرآورده های سلامت » جهت بهره برداری و اطلاع رسانی ایفاد می گردد.

download link

 

آخرین اخبار