2018-11-01 11:16:44
نسخه الکترونیک
نسخه الکترونیک

انگیزه : با توجه به طرح سازمان تامین اجتماعی در خصوص جایگزینی . نسخه الکترونیک به جای نسخه کاغذی به توضیح این مورد می پردازیم . اقدام : مشکل بدخطی نسخ پزشکان و تبعات ناشی از آن، کابوس همه ي داروسازان از دوران دانشجویی تا پایان عمر کاری در داروخانه است وجود اینکه بیش از دو دهه از معرفی و فرا گیر شدن نسخ الکترونیک در کشورهای توسعه یافته می گذرد و در ایران هم از دهه هشتاد، زمزمه ی اجرایی کردن آن شروع شد اما هیچکدام از این طرح ها به دلیل عدم ضمانت اجرایی کافی (پذیرش پزشکان)، در کشور ما پا نگرفت تا جایی که سازمان تامین اجتماعی با داشتن بیشترین امکان برای تشویق و تنبیه پزشکان، از سال ۹۴ پر قدرت وارد گود شد. در سال ۹۶ بعد از الزام قانون برنامه ششم برای استقرار سامانه " پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان " تا سال ۹۹ در سراسر کشور، این موضوع به یک تکلیف برای همه بیمه ها و همین طور وزارت بهداشت تبدیل شد. همانطور که گفته شد در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از سایر رقبا برای استقرار این سامانه جلوتر است. و وقتی فقط در استان اصفهان سالانه حدود ۲۸ میلیون برگ نسخه کاغذی در دفتر اسناد پزشکی بررسی می شود، می توان به انگیزه آنها برای ایجاد یک 2 صرفه جویی بزرگ و همین طور افزایش دقت بررسی ها پی برد. این سازمان اجرای طرح نسخه الکترونیکی را از واحدهای درمانی متعلق به خودش شروع کرد و در حال حاضر ۹۵ درصد نسخه های تامین اجتماعی در | مراکز آن سازمان به صورت الکترونیکی صادر و پیچیده می شود

download link

 

آخرین اخبار