2019-01-02 13:13:01
بررسی راهکارهای نقل و انتقال ارز مواد اولیه
بررسی راهکارهای نقل و انتقال ارز مواد اولیه

به منظور بررسی آخرین وضعیت و راهکارهای نقل انتقال ارز جهت تامین مواد اولیه دارو، مقتضی است دستور فرمائید مدیر بازرگانی آن شرکت در جلسه ای که ساعت ۱۶-۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۰ /
۱۵ در سالن اجتماعات کارخانجات دارو پخش واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

download link

 

آخرین اخبار