2019-01-08 11:00:45
اخذ IRC موقت جهت نمونه های وارداتی
اخذ IRC موقت جهت نمونه های وارداتی

با عنایت به تفاهم نامه اخیر گمرک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اظهار کلیه نمونه های وارداتی در سامانه جامع گمرک و لزوم اخذ IRC موقت جهت این اقلام مقتضی است به منظور تفکیک و ردیابی IRC این نمونه ها از سایر IRC های آن شرکت پس از نام ماده اولیه مورد نظر در سامانه کلمه نمونه و Sample ذکر گردد. بدیهی است آپلود فیش ۸۰۰۰۰۰ ریالی، کپی فاکتور و تعهد عدم توزیع داروی ساخته شده در خصوص این اقلام ضروری می باشد. هم چنین لازم بذکر است در خصوص مواد اولیه وارداتی و اینتر مدیت هایی که صرفا به منظور صادرات و بر اساس موافقت اصولی صادراتی وارد می گردند ذکر کلمه صادراتی پس از نام ماده به فارسی و انگلیسی ضروری می باشد.

download link

 

آخرین اخبار