1397-12-06 11:56:00
اطلاعیه: اولین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ
اطلاعیه: اولین جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ

بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند اولین جلسه پرسش و پاسخ در خصوص فعالیت ها و عملکرد انجمن داروسازان ایران مورخ ۹۷
/ ۱۲ / ۱۷ در سالن اجتماعات دکتر مژدهی آذر تشکیل خواهد گردید. دستور جلسه همانگونه که از عنوانش پیداست ارائه گزارشی از عملکرد هیئت مدیره و پاسخ گوئی به همکاران گرامی و نیز شنیدن نظرات و پیشنهادات و انتقادات حضار می باشد حضور هر چه بیشتر همکاران موجب امتنان است.

دریافت فایل

آخرین اخبار