1397-12-11 14:12:00
خرید اعتباری دارو و ماده اولیه
خرید اعتباری دارو و ماده اولیه


با عنایت به اینکه امکان کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تضمین تخصیص ارز به نرخ زمان ترخیص بوجود آمده است، مستدعی است چنانچه آن شرکت امکان خرید اعتباری از شرکای تجاری خود را دارد، سقف مبلغ ارزی مورد نیاز سالیانه خود را در اسرع وقت جهت کسب مجوزهای قانونی به آدرس
M . AbdehzadehqFda . gov . ir
ارسال فرمائید.

دریافت فایل

آخرین اخبار