1397-12-11 14:15:00
شعبه استان زنجان: در خصوص مطالبات سازمان های بیمه گر و اداره امور مالیاتی
شعبه استان زنجان: در خصوص مطالبات سازمان های بیمه گر و اداره امور مالیاتی

احترام همانطور که مستحضرید داروخانه ها یکی از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و بدین جهت داروسازان نقش حیاتی در تامین سلامت جامعه بعهده دارند. امروزه اداره دار و خانه بعنوان یک بنگاه اقتصادی کوچک نیاز به تأمین سرمایه و پشتوانه مالی کشیری دارد. ولیکن بدلایل شرایط خاص اقتصادی حاضی کشور، افزایش هزینه های سنگین جاری دارو خانه ، افزایش شدین هزینه مالیاتی در کاهش میزان توانایی اقتصادی شهروندان از یکسو و همچنین خلف وعده و تأخیرهای غیر قانونی چندین ماهه سازمانهای بیمه گری از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد داروخانه های استان بشدت تضعين و نگران کننده گشته و با ادامه روند کنونی متأسفانه در آینده نزدیک شاهد ضرر ، زبان در ورشکستگی برخی داروسازان و پیرو آن لطمه به خدمت رسانی مطلوب دارویی استان خواهیم شد.
لذا با توجه به مسائل مشروحه ، مستدعی است دستور پیگیری ویژه ای با محوریت حل مسایل مربوط به سازمان های بیمه گر و اداره امور مالیاتی استان را مبذون فرمایید.
پیشاپیش از بذل عنایت و دستور مساعد حضرتعالی کمان امتنان را دارم.

دریافت فایل

آخرین اخبار