1397-12-11 14:17:00
شعبه استان فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه در بهمن ماه
شعبه استان فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه در بهمن ماه

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در بهمن ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار