1397-12-13 15:40:00
تشکر وزیر محترم بهداشت از رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران
تشکر وزیر محترم بهداشت از رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران

ضمن سپاسگزاری از مرمت حضر مالی امیدوارم با حمایت و دعای خیرتان بتوانم دتومی خدمتگزاری به مردم شریف و نازان کشور عزیران، شول حمایت و پروردگار بزرگ باشم

دریافت فایل

آخرین اخبار