1397-12-13 15:44:00
شعبه اصفهان: گزارش عملکرد امور تفویض شده
شعبه اصفهان: گزارش عملکرد امور تفویض شده

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد .
با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی .

دریافت فایل

آخرین اخبار