1397-12-18 10:06:00
تخصیص کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی)- فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای
تخصیص کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی)- فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای

پیرو نامه شماره ۶۵۵ / ۸۷۹۷۳ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۲۶ در خصوص لزوم شناسه گذاری محصولات تولیدی، کلیه شرکت های تولید کننده فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای که کد ثبت فرآورده (IRC شانزده رقمی) ندارند برای تخصیص کد مذکور، مدارک زیر را به این اداره کل ارسال نمایند تا مورد بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

دریافت فایل

آخرین اخبار