1397-12-18 10:11:00
بازخوانی برنامه های واردات دارویی (97 و 98 )
بازخوانی برنامه های واردات دارویی (97 و 98 )

نظر به ضرورت تجمیع و واکاوی داده های مرتبط با تامین داروهای مورد نیاز کشور مربوط به سه ماهه پایان سال ۹۷ و ایجاد هماهنگی در برنامه های تامین سال ۱۳۹۸، خواهشمند است دستور فرمائید آخرین وضعیت داروئی آن شرکت در سال ۹۷ به همراه برنامه های تامین سال ۹۸، مطابق اطلاعات درخواستی مندرج در فایل پیوست، به طور دقیق و کامل تکمیل و مراتب پس از تایید نهایی مسوول فنی محترم، به صورت لوح فشرده (CD) و در قالب فایل اکسل، حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه ۹۷
/ ۱۲ /
۱۸ به دبیرخانه این سازمان تحویل شده و همزمان، به نشانی الکترونیک (
m . safarha ( a ) fda . gov . ir
) نیز ارسال گردد.

دریافت فایلدریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار