1397-12-18 15:47:00
بخشنامه نحوه اولویت بندی متقاضیان تاسیس
بخشنامه نحوه اولویت بندی متقاضیان تاسیس

طبق گزارشات متعدد واصله، تعدادی از متقاضیان تأسیس داروخانه، موفق به دریافت مجوز تأسیس داروخانه | از طریق اولویت بندی شده و متعاقبا اقدام به ابطال و تأسیس همزمان داروخانه نموده اند، سپس مجددا در نوبت تأسیس داروخانه از طریق اولویت بندی قرار گرفته اند. لذا با توجه به تعداد انبوه متقاضیان بویژه در شهرهای بزرگ و به منظور ایجاد عدالت برای سایر متقاضیانی که تا کنون موفق به دریافت مجوز از طریق اولویت بندی نشده اند، بدینوسیله بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۵
/ ۱۵۰۴۸ تاریخ ۱۳۹۵
/ ۱۰ / ۰۷ کان لم یکن اعلام گردیده و اولویت بندی متقاضیان، صرفا با رعایت ماده ۱۰ آئین نامه ابلاغی به شماره ۶۶۵
/ ۱۴۷۴۵۳ تاریخ ۱۳۹۳
/ ۱۲ /
۰۵ و تبصره ۴-۴-۲ ضوابط اجرائی به شماره ۶۶۵ / ۱۲۲۱۶۱ تاریخ ۱۳۹۵
/ ۰۸ / ۰۵ (تصاویر پیوست) امکان پذیر خواهد بود. این بخشنامه شامل کلیه متقاضیان فعلی تأسیس (مندرج در جدول اولویت بندی) نیز می گردد./

دریافت فایل

آخرین اخبار