1397-12-23 10:29:00
اتصال آنلاین به سامانه TTAC
اتصال آنلاین به سامانه TTAC

با عرض تبریک فرا رسیدن سال نو و تشکر فراوان بابت ارائه خدمات صادقانه آن شرکت ، همانگونه که مستحضرید پایش دارو از مرحله تأمین تا مصرف و جلوگیری از قاچاق و خروج دارو از زنجیره تأمین بعنوان یک وظیفه ملی جز با مشارکت کلیه ذینفعان امکان پذیر نمی باشد. لذا مقرر فرمائید با توجه به الزام قانونی مراجع نظارتی و امنیتی ترتیبی اتخاذ گردد که سامانه توزیع ، فروش انبارش آن شرکت حداکثر تا پایان فروردین ۹۸ بصورت آنلاین به سامانه TTAC متصل، تا بتوان امکان دسترسی نظارت بر توزیع را برای کلیه دانشگاه ها و ذینفعان ایجاد نمود. بدیهی است عدم اجرای موارد فوق منجر به عدم تمدید مجوز فعالیت آن شرکت خواهد شد.

دریافت فایل

آخرین اخبار