1398-01-17 15:54:00
حل کردن هر چه سریعتر پرداخت مطالبات بیمه تامین اجتماعی
حل کردن هر چه سریعتر پرداخت مطالبات بیمه تامین اجتماعی

نامه شماره ۷۳۷/الف۹۷ مورخ ۹۷
/ ۱۲ / ۷ انجمن صنفی داروسازان ایران به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید، پی نوشت فرمودند: " آقای زدا . سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی موضوع را سریعتر حل کنید."

دریافت فایل

آخرین اخبار