1398-01-17 15:56:00
در خصوص آخرین بررسی پرداخت مطالبات داروخانه ها از محل بیمه تامین اجتماعی و سازمان های بیمه گر
در خصوص آخرین بررسی پرداخت مطالبات داروخانه ها از محل بیمه تامین اجتماعی و سازمان های بیمه گر

در راستای پیگیری مطالبات مطروحه و با عنایت به نامه شماره ۹۷
/ ۳۱۸۳/ص - م مورخ ۱۳۹۷
/ ۹ /
۷ صندوق توسعه ملی و بند یک مصوبه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت ۵۵۹۷۲ ه مورخ ۱۳۹۷
/ ۸ /
۲۳ هیئت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۳/الف /۹۷ مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۵ و رونوشت نامه های شماره ۶۰۰ / الف /۹۷ مورخ ۱۳۹۷
/ ۹ /
۲۵ و شماره ۱۳۷/ الف /۹۷ مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۷ انجمن صنفی داروسازان ایران، در خصوص «درخواست پرداخت مطالبات داروخانه ها از محل بیمه تامین اجتماعی و سازمان های بیمه گر» ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی از آخرین نتیجه اقدامات به عمل آمده انجمن مذکور و این اداره کل را مطلع نمایند.

دریافت فایل

آخرین اخبار