1398-01-22 09:11:00
ارسال گزارش عملکرد سال 1397
ارسال گزارش عملکرد سال 1397

احتراما نظر به جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد شعب انجمن داروسازان ایران در سال ۱۳۹۷، خواهشمند است نسبت به ارسال موارد ذیل بصورت مختصر حداکثر تا تاریخ ۹۸
/ ۰۱ /
۳۱ در قالب فایل WORD به دبیرخانه انجمن اقدام بفرمایید.

دریافت فایل

آخرین اخبار