1398-01-25 15:32:00
تمدید IRC مواد اولیه دارویی
تمدید IRC مواد اولیه دارویی

با عنایت به منقضی شدن حجم انبوهی از IRC های مواد اولیه دارویی در پایان فروردین ماه سالجاری و با توجه
به زمانبر بودن تمدید کلیه این اقلام، مقتضی است صرفا IRC مواد اولیه دارویی که واردات آن ها در اولویت شرکت
جهت ثبت سفارش قرار دارند به این اداره کل اعلام گردد. بدیهی است تمدید IRC سایر اقلام بتدریج صورت خواهد
پذیرفت.

دریافت فایل

آخرین اخبار