1398-01-25 15:35:00
نیاز فوریتی به محصول ملزومات داروئی Cystistat
نیاز فوریتی به محصول ملزومات داروئی Cystistat

با عنایت به تامین نشدن نیاز کشور به محصول ملزومات داروئی
Cystistat 40mg / 50ml Vial توسط تامین کنندگان ثبتی، مقتضی است شرکت های متقاضی واردات فوریتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۸
/ ۰۱ / ۲۷ نسبت به ارسال تقاضای واردات با ارائه اطلاعات کامل شامل نام برند، کارخانه و کشور تولید کننده به همراه قیمت CPT بر حسب يورو- به این اداره کل اقدام نمایند. تعداد مورد نیاز حداقل ۵۰۰ واحد می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار