1398-01-25 15:36:00
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/12/12 در مورد تعهد نامه مسئولین فنی
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/12/12 در مورد تعهد نامه مسئولین فنی

با توجه به مصوبه بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۱۲ ، به پیوست تصویر "تعهد نامه مسئول فنی" با اضافه شدن یک ماده به متن تعهد نامه برای به کارگیری در پرونده های معرفی مسئول فنی به این اداره کل پس از تاریخ صدور این نامه ارسال می شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار