1398-01-31 10:27:00
شعبه فارس:شعبه فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه
شعبه فارس:شعبه فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار