1398-01-31 10:29:00
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/12/12 در مورد ابطال IRC در صورت عدم تولید فرآورده
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/12/12 در مورد ابطال IRC در صورت عدم تولید فرآورده

بدینوسیله به اطلاع می رساند در بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۱۲ مقرر گردید در صورتیکه با توجه به آمار سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، عدم تولید فرآورده مکمل تغذیه ای یک سال پس از صدور کد ثبت (IRC) آن فرآورده محرز شود، کد ثبت (IRC) فرآورده مذکور باطل خواهد شد. 

دریافت فایل

آخرین اخبار