1398-01-31 16:35:00
لیست داروهای فوریتی فروردین اعلامی 98/01/31
لیست داروهای فوریتی فروردین اعلامی 98/01/31

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۱۳۹۸
/ ۰۱ / ۳۱ اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می رسد. بدیهی است کلیه شرکتهای متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.

دریافت فایل

آخرین اخبار