1398-02-02 16:07:00
کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان کانسر کولورکتال
کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان کانسر کولورکتال

بدینوسیله به آگاهی می رساند که کنفرانس علمی - آموزشی با عنوان «کانسر کولورکتال» با امتیاز بازآموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه ۱۳۹۸
/ ۳ / ۶ در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار می گردد. در صورت تمایل بدون پرداخت هرگونه هزینه ورودی می توانید در کنفرانس مذکور حضور یافته و با معرفی داروها و فرآورده های خود، به شرکت کنندگان در کنفرانس یک هدیه آموزشی مناسب اختصاص دهید.| خواهشمند است آمادگی خود را حداکثر تا ده روز قبل از زمان کنفرانس اعلام نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیریت آموزش تماس حاصل نمایید.

دریافت فایل

آخرین اخبار