1398-02-02 16:10:00
همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده
همکاری و پشتیبانی در مناطق سیل زده

احتراما ، با عنایت به آسیب های جبران ناپذیر سیل اخیر در استان های لرستان ، خوزستان و گلستان به هموطنان عزیز این مناطق و عدم شرایط مطلوب داروخانه ها جهت خدمات رسانی روزمره و عطف به درخواست شماره ۲۲۱۵
/ ۱ / ۲۱۷ /
۱ مورخ ۱۳۹۸ / ۰۱ / ۱۷ ریاست محترم کل نیروهای مسلح و ابلاغ شماره ۶۶۵
/ ۲۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸
/ ۰۱ /
۲۴ سازمان غذا و دارو و درخواست شماره ۲۱ائف ۹۸ مورخ ۱۳۸۸
/ ۰۱ / ۲۷ انجمن صنفی داروسازان ایران مبنی بر همکاری و پشتیبانی در امر تامین دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستان های صحرایی مستقر در شهرهای سیل زده ، لذا تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا تسویه مطالبات تولید کنندگان دارو از داروخانه های مناطق درگیر را حداقل سه ماه به تعویق انداخته و در مورد وصول چک های برگشتی احتمالی مدارای بیشتری معمول نمایید
پیشاپیش از همکاری آن انجمن محترم کمال امتنان را داریم.

دریافت فایل

آخرین اخبار