1398-02-15 14:12:00
شعبه اهواز: تعرفه خدمات دارویی سال 1398
شعبه اهواز: تعرفه خدمات دارویی سال 1398

به استناد تصویب نامه شماره ۲۷۶۲ت۵۶۴۰۳ه مورخ ۹۸
/ ۰۱ / ۱۹ هیئت محترم وزیران ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ابلاغ تعرفه خدمات سرپایی دارویی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به شماره نامه ۶۵۵
/ ۱۲۰۹۴۷ مورخ ۹۷
/ ۱۲ / ۲۷ بدینوسیله دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه ها به شرح ذیل اعلام می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار