1398-02-16 10:30:00
مشکلات مربوط به اجرای طرح پزشک خانواده نسخه 019
مشکلات مربوط به اجرای طرح پزشک خانواده نسخه 019

احتراما به پیوست نظرات کارشناسی و مشکلات مربوط به اجرای طرح پزشک خانواده نسخه 0۱۹ که توسط کمیسیون تخصصی مربوطه در انجمن داروسازان ایران بررسی گردیده به لحاظ بهره برداری تقدیم حضور می گردد.
 

دریافت فایل

آخرین اخبار