1398-02-16 10:33:00
مصوبه پیشنهادی حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های توزیعی توسط انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران
مصوبه پیشنهادی حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های توزیعی توسط انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران

احتراما به پیوست مصوبه پیشنهادی حقوق مسئولین فنی شاغل در شرکت های توزیعی توسط انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران به لحاظ بهره برداری تقدیم حضور می گردد. 

دریافت فایل

آخرین اخبار