1398-02-19 09:59:00
شعبه اردبیل: حقوق مسئولین فنی در سال 1398
شعبه اردبیل: حقوق مسئولین فنی در سال 1398

در اجرای نامه شماره ۱۵}الف /۹۸ مورخه ۹۸
/ ۰۱ / ۲۲ انجمن داروسازان ایران، در جلسه مورخه ۱۳۹۸۰۱
/ ۲۹ هیئت مدیره انجمن داروسازان اردبیل موضوع حداقل حقوق و مزایای پرداختی به مسئولین فنی داروخانه ها و شرکتهای توزیع دارو مطرح و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

دریافت فایل

آخرین اخبار