1398-02-21 14:42:00
کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی
کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی

بدینوسیله به استحضار می رساند استان ایلام با کمبود نیروی دار و ساز در بخش دولتی و خصوصی مواجه می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب، بنحو مقتضی به داروسازان متقا نسی خدمت و مشمولین طرح نیروی انسانی اعلام گردد .

دریافت فایل

آخرین اخبار