1398-02-22 15:48:00
شعبه شیراز: گزارش عملکرد یکساله 97
شعبه شیراز: گزارش عملکرد یکساله 97

احتراما به استحضار می رساند بر اساس مفاد تبصره 2 ماده ۲۰ آیین نامه داروخانه ها ابلاغی به شماره 665/147453 مورخ 93/12/05وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل شماره 15/ الف ۹۸ مورخ 98/01/22 انجمن داروسازان ایران ، حقوق و کلیه مزایای متعلقة قانونی مسئولین فنی محترم شاغل در داروخانه های استان فارس در جلسه مورخ 98/02/16 هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران - شعبه استان فارس جهت سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل تعیین گردید .

دریافت فایل

آخرین اخبار