1398-02-22 15:54:00
شعبه شیراز: حداقل حقوق مسئولین فنی در سال 98
شعبه شیراز: حداقل حقوق مسئولین فنی در سال 98

با سلام : بازگشت به نامه شماره ۱۲/الف ۹۸ مورخ 98/01/21 به پیوست خواسته های قید شده در نامه فوق جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم تقدیم می گردد.

دریافت فایل

 

آخرین اخبار