1398-02-23 12:38:00
اولویت تامین شکر صنایع دارویی
اولویت تامین شکر صنایع دارویی

با عنایت به گزارشات واصله در خصوص عدم تامین شکر مورد مصرف صنایع دارویی کشور و با توجه به استفاده
از شکر در انواع شربت های دارویی و سوسپانسیون های آنتی بیوتیک، خواهشمند است به منظور پیشگیری از بروز
وقفه در تولید و کمبود اقلام فوق الذکر ترتیبی اتخاذ فرمائید تا کارخانجات داروسازی در اولویت سهمیه شکر مناسب
برای استفاده در دارو قرار گیرند. پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارد. 

دریافت فایل

آخرین اخبار