0000-00-00 00:00:00
فهرست مصوب داروهای سنتی ایران تا تاریخ 98/02/18
فهرست مصوب داروهای سنتی ایران تا تاریخ 98/02/18

به پیوست مصوبات شورای بررسی و تدوین فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی" در خصوص داروهای سنتی ایران تا تاریخ 1398/02/18 به شرح زیر در دو صفحه گسترده (Sheet) جهت اطلاع ارسال می شود:
.. فهرست داروهای سنتی ایران ۲. فهرست فرآورده های حذف شده از فهرست داروهای سنتی ایران دستور فرمایید در صورت عدم تطابق مجوزهای آن شرکت با فهرست مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور نامه، مدارک تصحیحی به این اداره کل ارسال شود. بدیهی است عدم ارسال مدارک در مهلت مقرر به منزله انصراف بوده و مراتب برای تعلیق مجوز مربوط به کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) ارجاع داده خواهد شد.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار