1398-03-08 14:47:00
در خصوص ابر چالش های صنعت داروسازی و سناریوهای اصلی
در خصوص ابر چالش های صنعت داروسازی و سناریوهای اصلی

با سلام و احترام 
همانگونه که مستحضرید صنعت دارویی ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و تاثیر گذار با ابر چالش هایی روبروست که توسعه آن را کند و با ابهاماتی مواجه کرده است، با هدف تبیین چشم انداز و نقشه راه صنعت دارویی از سال ۱۳۹۵ پروژه پژوهشی با همکاری سندیکای صنایع دارویی، سازمان غذا و دارو و مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در دست انجام است. در این پروژه به دنبال تعامل و همفکری با صاحب نظران و خبرگان و توافق بر چشم اندازی مناسب و دست یافتنی و تدوین راه دستیابی به چشم انداز مذکور با مشارکت ذینفعان و تاثیر گذاران اصلی بر صنعت دارو هستیم. در ادامه بخشی از دیدگاههای به دست آمده در ارتباط با مسائل اصلی و ابرچالش های صنعت داروسازی و سناریوهای اصلی مواجهه با این چالش ها ارایه شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه متن مذکور به سوالات انتهایی متن پاسخ دهید. (ارسال پاسخ می تواند به صورت صوتی از طریق پیام رسان های ذیل باشد)

دریافت فایل

آخرین اخبار