1398-03-21 09:44:00
شعبه فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار اردیبهشت ماه 98
شعبه فارس: گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار اردیبهشت ماه 98

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در اردیبهشت ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار