1398-03-21 09:48:00
لیست داروهای فوریتی خرداد اعلامی 98/03/13
لیست داروهای فوریتی خرداد اعلامی 98/03/13

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۱۳۹۸
/ ۰۳ / ۱۳ اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می رسد. بدیهی است کلیه شرکتهای متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار