1398-03-21 09:49:00
اطلاع رسانی فراخوان انتخاب صادر کنندگان نمونه سال و برندهای تجاری برتر ایران در سال 1398
اطلاع رسانی فراخوان انتخاب صادر کنندگان نمونه سال و برندهای تجاری برتر ایران در سال 1398

احتراما با توجه به آغاز فرآیند ثبت نام انتخاب صادر کنندگان نمونه و برندهای تجاری برتر ایران
. در سال ۱۳۹۸ به پیوست متن فراخوان مذکور جهت اطلاع و دستور اطلاع رسانی به بنگاههای تولیدی -
صادراتی ذیربط و همچنین درج بر روی وب سایت آن نهاد ارسال می گردد. 

دریافت فایل

آخرین اخبار