1398-03-21 09:52:00
کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی
کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی

بدینوسیله برنامه کنفرانس علمی- آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز بازآموزی حضورتان اعلام می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع کادر پزشکی و علاقه مندان رسیده و شرکت آنان مایه پربارتر شدن فضای علمی خواهد گردید.

دریافت فایل

آخرین اخبار