1398-03-21 11:14:00
در خصوص معرفی داروخانه به منظور دریافت و توزیع داروهای بیمارستانی تا پایان آبان ماه 1398
در خصوص معرفی داروخانه به منظور دریافت و توزیع داروهای بیمارستانی تا پایان آبان ماه 1398

با توجه به نامه شماره 665/12973  مورخ 97/06/19  مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل و پیرو نامه شماره 6601/ص/97/180 مورخ 97/09/14 ، به پیوست فهرست داروخانه های منتخب این دانشگاه به منظور توزیع داروهای بیمارستانی تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار