1398-03-21 11:18:00
در خصوص فهرست داروخانه های منتخب به منظور توزیع کلیه داروهای تک نسخه ای و واجد سهیمه خاص تا پایان آبان 1398
در خصوص فهرست داروخانه های منتخب به منظور توزیع کلیه داروهای تک نسخه ای و واجد سهیمه خاص تا پایان آبان 1398

پیرو نامه شماره 6605/ص/97/180مورخ1397/09/14 ، به پیوست فهرست بیمارستانها و داروخانه های منتخب این دانشگاه به منظور توزیع کلیه داروهای تک نسخه ای و واجد سهمیه خاص تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. بدیهی است کلیه داروخانه های لیست پیوست در صورت انتقال سرمایه و تغییر موسس تا بررسی مجدد و ارزشیابی داروخانه از لیست مذکور حذف خواهند شد. مقرر فرمایید نظارت لازم جهت رعایت دقیق توزیع داروهای فوق الذکر صرفا در داروخانه های معرفی شده معمول گردد

دریافت فایل

آخرین اخبار