1398-03-25 14:09:00
یکسان سازی تاریخ انقضای محصول نهایی با مواد بالک وارداتی
یکسان سازی تاریخ انقضای محصول نهایی با مواد بالک وارداتی

به آگاهی می رساند تاریخ انقضاء محصول نهایی کلیه فراورده های بالک وارداتی که بدون تغییر در داخل کشور بسته بندی می شوند باید منطبق با تاریخ انقضای فراورده بالک وارداتی باشد و درج هرگونه تاریخ انقضاء مغایر با تاریخ انقضاء فراورده بالک پس از بسته بندی اولیه و نهایی مجاز نمی باشد.
ضمنا یادآور می شود از این پس مراتب در بازدیدهای ادواری و ارزیابی محصولات در سطح عرضه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مغایرت، مطابق مقررات و ضوابط اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

دریافت فایل

آخرین اخبار